ALGEMENE VOORWAARDEN

INFORMATIE

Algemene voorwaarden – Webkunner – 2019-2020

Webkunner
Bonairestraat 25
4812CC Breda
martijn@webkunner.nl
www.webkunner.nl

Kvk: 20144330, te Breda

Definities

1. Onder Webkunner wordt verstaan: Webkunner inclusief haar rechtsopvolgers, gevestigd te Breda.

2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of hun rechtsopvolger

die aan Webkunner de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, danwel tot het uitbrengen van een offerte.

3. Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan Webkunner om tegen betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten.

4. Onder het vervaardigen van zaken wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.

5. Onder het verrichten van werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen Webkunner ten behoeve van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder andere onder verstaan het ontwikkelen van concept en idee en tevens het opstellen van adviezen op het gebied van webdesign, ondernemen en marketing.

6. Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten werkzaamheden verbonden kosten.

7. Onder informatiedragers worden verstaan: magnetische schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Offerte

1. Alle offertes van Webkunner zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Webkunner heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.

2. Alle offertes uitgebracht door Webkunner zijn, tenzij anders overeengekomen, kosteloos voor de opdrachtgever.

3. Wordt overeengekomen dat een offerte kosteloos wordt uitgebracht dan kunnen door Webkunner, schriftelijk, voorwaarden of bijzondere afspraken worden gesteld. Niet naleving van deze voorwaarden of bijzondere afspraken aan de zijde van de opdrachtgever brengt met zich mee dat opdrachtgever gehouden is de werkelijke kosten, inclusief arbeidsloon, die zijn gemaakt om de offerte tot stand te laten komen, aan Webkunner te vergoeden.

4. Offertes van Webkunner zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.

5. Wanneer de opdrachtgever na een offerte geen overeenkomst met Webkunner wenst aan te gaan, dient deze terstond alle door Webkunner in het kader van de offerte ter beschikking gestelde zaken te retourneren.

Overeenkomst

1. Een overeenkomst met Webkunner komt pas tot stand nadat de offerte van Webkunner door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geretourneerd.

2. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Webkunner te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Webkunner.

5. De eventuele meer‐ of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Webkunner buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Prijzen

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), andere door de overheid opgelegde heffingen en eventuele verzend‐, transport‐ en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De in de overeenkomst of offerte genoemde prijs geldt als een richtprijs. Webkunner behoudt zich het recht voor om op basis van nacalculatie van de overeengekomen prijs extra te factureren. Dreigt een grotere prijsoverschrijding dan zal Webkunner op een zo kort mogelijke termijn na openbaring opnieuw in overleg treden om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Opdrachtgever is verplicht om opnieuw in onderhandeling te treden met Webkunner. Wanneer geen nieuwe overeenkomst tot stand komt is opdrachtgever in ieder geval gehouden het tot op dat moment verrichte werk naar redelijkheid te vergoeden. Webkunner behoudt in ieder geval het recht de opdracht tegen de oorspronkelijke vergoeding, inclusief de maximale nacalculatie, alsnog uit te voeren.

3. Redenen voor nacalculatie als bedoeld in het vorige lid kunnen zijn wijzigingen in de prijzen, voordat levering heeft plaatsgevonden, van grondstoffen, loon, de monetaire verhoudingen tussen de Nederlandse en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen en andere factoren welke de kostprijs beïnvloeden, alsmede meerwerk dat voor Webkunner ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onvoorzien was.

4. De beperking van prijsoverschrijding geldt niet wanneer opdrachtgever tekort schiet in haar informatieplicht naar Webkunner als bedoeld in artikel 2 lid 3, of in het geval wanneer opdrachtgever anderszins tekortschiet in haar medewerkingverplichting jegens Webkunner. Webkunner is wel verplicht in overleg te treden met opdrachtgever wanneer een dergelijk geval zich voordoet en zal vervolgens naar redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.

5. Als gevolg van de bepalingen van art. 3 lid 2, 3 en 4 geldt bij een wijziging van de overeenkomst de maximum prijsoverschrijding uit lid 2 van dit artikel niet. Mocht de prijsstijging door een wijziging in de overeenkomst teveel bedragen, dan zal Webkunner, na overleg met de opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.

6. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaan¬de aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productie¬methoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

7. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een als in de branche redelijk beschouwd bedrag, of bij gebreke daaraan wordt geacht een redelijk loon te zijn overeengekomen.

Betaling

1. Webkunner draagt zorg voor een tijdige facturering. Deelfacturering is in overleg mogelijk.

2. Webkunner is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Webkunner bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro, op een door Webkunner aan te wijzen rekening.

4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Webkunner zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van euro 112,50 exclusief BTW.

5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Webkunner binnen twee weken na factuurdatum aan Webkunner schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Levering

1. Aflevering geschiedt ter plaatse waar Webkunner zijn kantoor houdt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De opgegeven levertijden zullen door Webkunner naar beste vermogen worden nagekomen.

Deze levertijden zijn echter indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Webkunner niet in verzuim en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet‐nakoming van enige verplichting jegens Webkunner.

3. Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal Webkunner zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om door overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Eigendomsoverdracht

1. Webkunner behoudt zich het eigendom voor van alle vervaardigde zaken en resultaten van verrichte werkzaamheden, tot het tijdstip waarop alles wat de opdrachtgever aan Webkunner verschuldigd is, inzake leveringen, is betaald.

2. Alle door Webkunner vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en randapparatuur, blijven het eigendom van Webkunner, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

3. Webkunner is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

4. Webkunner is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren. Indien Webkunner en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken doorWebkunner zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Webkunner instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Eigendom opdrachtgever, pandrecht

1. Webkunner zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken, tenzij een bedrijfsverzekering van Webkunner dit risico dekt. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

3. De opdrachtgever is gehouden er voor zorg te dragen, dat er voorafgaande aan de verstrekking aan Webkunner van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De opdrachtgever dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Webkunner worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden.

4. De opdrachtgever verleent Webkunner pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Webkunner door hem in de macht van Webkunner worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Webkunner verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Intellectuele eigendom

1. Rapporten of documenten welke zijn geleverd in verband met advies‐ of onderzoeksarbeid, alsmede door Webkunner vervaardigde zaken, vallen onder de strekking van de Auteurswet 1912.

2. De intellectuele eigendomsrechten op het door Webkunner vervaardigde materiaal berusten bij Webkunner. De intellectuele eigendom wordt slechts overgedragen indien de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen binnen een redelijke termijn en volledig betaalt.

3. De door Webkunner volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk‐ en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie‐ en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Webkunner bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

4. Rapporten of documenten als bedoeld in lid 1, mogen door de opdrachtgever slechts voor intern gebruik worden aangewend, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Voor extern gebruik, zoals bijvoorbeeld publicatie of inzicht aan niet‐werknemers, is voorafgaand aan het externe gebruik de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Webkunner vereist.

5. Webkunner behoudt zich het recht voor resultaten verkregen op basis van de opdracht aan te wenden voor eigen gebruik of voor dat van derden, zolang daarmee het belang van de opdrachtgever niet wordt geschaad en in overeenstemming met art. 13 lid 3 van deze voorwaarden.

6. Webkunner zal de opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde, Webkunner met bekwame spoed hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

KLANTEN AAN HET WOORD

...Martijn dacht goed met me mee en heeft er nog een paar extra creatieve
dingen aan toegevoegd: hij werkt snel en communiceert prettig...

Ellen Hendrickx

Frisse, creatieve ideeën en een SEO onderzoek werpen meteen vruchten af, mijn site genereert nu veel meer bezoekers en potentiële klanten. Bedankt!

Margot Maaskant

Zijn creativiteit kwam erg sterk naar voren. Hij wist precies wat ik wilde en denkt graag met je mee. Dank je wel Martijn, ik ben erg blij met mijn website!

Sabine de Rooij

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN?